Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Thiết bị xử lý khí thải

Thiết bị xử lý khí thải

Thiết bị hấp phụ

Thiết bị hấp phụ

Sản phẩm mới

Tháp hấp phụ xử lý khí 20160 - 30240m3/h

Tháp hấp phụ xử lý khí 20160 - 30240m3/h

Liên hệ

Tháp hấp phụ xử lý khí 15120 - 22680m3/h

Tháp hấp phụ xử lý khí 15120 - 22680m3/h

Liên hệ

Tháp hấp phụ xử lý khí 10800 - 16200 m3/h

Tháp hấp phụ xử lý khí 10800 - 16200 m3/h

Liên hệ

Tháp hấp phụ xử lý khí 8640 - 12960m3/h

Tháp hấp phụ xử lý khí 8640 - 12960m3/h

Liên hệ

Tháp hấp phụ xử lý khí 5760 - 8640m3/h

Tháp hấp phụ xử lý khí 5760 - 8640m3/h

Liên hệ

Tháp hấp phụ xử lý khí 4320 - 6480m3/h

Tháp hấp phụ xử lý khí 4320 - 6480m3/h

Liên hệ

Tháp hấp phụ xử lý khí 2880-4320m3/h

Tháp hấp phụ xử lý khí 2880-4320m3/h

Liên hệ

Tháp hấp phụ xử lý khí 1440 - 2160m3/h

Tháp hấp phụ xử lý khí 1440 - 2160m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 13677-20517m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 13677-20517m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 12462-18694m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 12462-18694m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 11304-16956m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 11304-16956m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 10201-15303m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 10201-15303m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 9156-13734m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 9156-13734m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 8167-12251m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 8167-12251m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 7234-10852m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 7234-10852m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 6358-9568m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 6358-9568m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 5538-8308m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 5538-8308m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 4776-7164m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 4776-7164m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 4069-6104m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 4069-6104m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 3419-5129m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 3419-5129m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 2826-4239m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 2826-4239m3/h

Liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h

Liên hệ