Công trình - dự án buồng phun sơn
hạng mục: Buồng phun sơn màng nước

Các công trình đã bàn giao


Buồng sơn 2,2m cổ loa .đông anh .hn