Công trình thực hiện
Buồng phun sơn
 
 

Loại: Buồng phun sơn 2,2m

Địa điểm: vân côn - hoài đức - hà nội

Ngày: 10//2020


 


Buồng phun sơn 2,2m- cao bằng

Loại: Buồng phun sơn 2,2m

Địa điểm: Cao bằng

Ngày: 28/08/2020

Buồng sơn 2,2m lắp đặt sẵn tai xưởng sản xuất đã được test chạy thử chuẩn bị cho khách hàng cho xe chuyển về xưởng sản xuất của mình ạ.

 
 

Bắt đầu viết ở đây...


Công trình - dự án buồng phun sơn
hạng mục: Buồng phun sơn màng nước