Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 1100 cao 1940
18.000.000 ₫ 18.000.000 ₫ 18000000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 6,6 m
616.090.000 ₫ 616.090.000 ₫ 616090000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 5,5 m
571.840.000 ₫ 571.840.000 ₫ 571840000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 4,4 m
489.950.000 ₫ 489.950.000 ₫ 489950000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 3,3 m
363.590.000 ₫ 363.590.000 ₫ 363590000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 2,2 m
240.060.000 ₫ 240.060.000 ₫ 240060000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 1,1 m
162.727.273 ₫ 162.727.273 ₫ 162727273.0 VND
Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương 3,3 m
155.350.000 ₫ 155.350.000 ₫ 155350000.0 VND
Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương 2,2 m
97.720.000 ₫ 97.720.000 ₫ 97720000.0 VND
Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương 1,1 m
63.130.000 ₫ 63.130.000 ₫ 63130000.0 VND
Chi phí lắp Cút D600
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Chi phí lắp ống D600
130.000 ₫ 130.000 ₫ 130000.0 VND
Bích bắt ống D600
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Cút 90 độ D600 lắp ống thoát sơn
900.000 ₫ 900.000 ₫ 900000.0 VND
Bộ lọc bổ sung PU 6600
27.500.000 ₫ 27.500.000 ₫ 27500000.0 VND
Bộ lọcbổ sung PU 5500
23.500.000 ₫ 23.500.000 ₫ 23500000.0 VND
Bộ lọc bổ sung PU 4400
19.500.000 ₫ 19.500.000 ₫ 19500000.0 VND
Bộ lọc bổ sung PU 3300
13.500.000 ₫ 13.500.000 ₫ 13500000.0 VND
Bộ lọc bổ sung PU 1100
5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫ 5500000.0 VND
Bộ lọc bổ sung PU 2200
9.500.000 ₫ 9.500.000 ₫ 9500000.0 VND